Escuchar

Cursos d'idiomes moderns 2018-19. Cursos d'Alemany (DE)

 

Qualificacions definitives de la 2a convocatòria dels cursos d'Anglès 2018-19

Cursos d'idiomes moderns 2018-19. Cursos d'Anglès (EN)

 

Inscripcions als cursos d'idiomes moderns 2018-19

Contenido en el idioma por defecto

MATRÍCULA TANCADA

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua anglesa del nivell B2 o superior estan reconeguts oficialment segons l'Acord executiu 12476 del dia 10 d'octubre de 2017 pel qual es modifica l'Acord executiu 10990/2014, de 15 d'abril, pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
(FOU núm. 455 de 27 d'octubre de 2017)

Més informació: <https://seu.uib.cat/fou/acord/12476/

Termini de matrícula: del 10 al 21 de setembre de 2018

Condicions de matrícula

 • Nombre màxim de places oferides: 25 per curs
 • La matrícula es farà de manera presencial i per ordre d'arribada
 • Se'n farà, si cal i en previsió de baixes de matrícula per raons de força major, una llista d'espera per curs d'un màxim de 10 places pel mateix ordre d'arribada

Procediment d'inscripció

 1. Presentau, de manera presencial, als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 2. Si no sou membres de la comunitat universitària, en presentar aquesta documentació sol·licitau les credencials d'UIBdigital.
 3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula.
 4. Teniu (2) dos dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.
 5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària*, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:
  • Malaltia greu justificada.
  • Situació de discapacitat sobrevinguda.
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  • Denegació del visat.
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

(*) En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat. 

Dates d'inici dels cursos

Alemany A1 (grup 1)

1 d’octubre de 2018

Alemany A1 (grup 2)

2 d’octubre de 2018

Alemany A1 (grup 3)

5 d’octubre de 2018

Alemany A2

2 d’octubre de 2018

Alemany B1

1 d’octubre de 2018

Anglès B1 (grup 1)

1 d’octubre de 2018

Anglès B1 (grup 2)

2 d’octubre de 2018

Anglès B2 (grup 1)

1 d’octubre de 2018

Anglès B2 (grup 2)

2 d’octubre de 2018

Anglès C1

1 d’octubre de 2018

 

Preus dels cursos d'idiomes moderns 2018-19

Contenido en el idioma por defecto

(Segons la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2018, aprovada per Consell de Govern. FOU 460 extraordinari, annex V)

Durada Preu UIB* Preu extern
60 h. 122 € 163 €
120 h. 224 € 302 €

 

*Entenem per UIB: l'alumnat, el PDI, el PAS i el personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat.