Escuchar

Qualificacions definitives dels exàmens dels cursos de Català 2018-19

Contenido en el idioma por defecto

Recollida de certificats

A partir del dia 26 de juny, de les 9 a les 14 h, a les dependències del Servei a Son Lledó.

Cursos de Català (CA) 2018-19

 

Calendari d'exàmens escrits i orals i publicació de notes

Contenido en el idioma por defecto

Dates, horaris i aules dels exàmens escrits i orals, publicació de notes provisionals i definitives i recollida de certificats per als nivells A2, B2 i C1 de llengua catalana del curs 2018-19

Per raons de força major, hi ha hagut alguns canvis d'horari i d'aula en els exàmens d'aquests cursos, per la qual cosa us n'oferim la informació actualitzada:

 •  Exàmens escrits i orals A2: dimecres dia 5 de juny, de les 9 a les 11 h, a l’aula SAL07 de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
 • Exàmens escrits B2: dijous dia 6 de juny, de les 9 a les 13 h, a a l'aula SAL07 de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda 
 • Exàmens escrits C1 matí: dimecres dia 29 de maig, de les 10 a les 13.30 h, a l'aula SAL07 de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda (vius amb l’hora d’arribada, una hora més prest que la del començament ordinari de les classes!)
 • Exàmens escrits C1 horabaixa: dijous dia 30 de maig, de les 15 a les 18.30 h a l'aula AB14 de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos 
 • Publicació de totes les notes provisionals dels exàmens escrits (amb indicació de convocatòria personalitzada –dia, hora i aula– per a l’oral): dimarts dia 11 de juny al web del SL
 • Revisions dels exàmens escrits (s’han de sol·licitar expressament per correu electrònic al professor corresponent o al cap d'àrea): dimecres 12 i dijous 13, a les dependències del SL a Son Lledó
 • Publicació de les notes definitives dels exàmens escrits: divendres dia 14 de juny al web del SL
 • Exàmens orals dels dos grups C1: divendres dia 14 de juny (de les 9 fins en acabar a l’aula SAL07 de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda)
 • Exàmens orals del B2: dilluns 17 de juny (de les 9 fins en acabar a l’aula SAL07 de l’edifici Antoni Maria Alcover i Sureda)
 • Publicació de les notes provisionals dels exàmens orals: dimarts dia 18 de juny al web del SL
 • Revisions dels exàmens orals (s’han de sol·licitar expressament per correu electrònic al professor corresponent o al cap d'àrea): dimecres 19 i dijous 20 de juny, a les dependències del SL a Son Lledó
 • Publicació de les notes definitives dels cursos: divendres dia 21 de juny al web del SL
 • Recollida de certificats: a partir de dimecres 26 de juny, a les dependències del SL a Son Lledó

 

Preus dels cursos de llengua catalana 2018-19

Contenido en el idioma por defecto

(Segons la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2018, aprovada per Consell de Govern. FOU 460 extraordinari, annex V)

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

Alumnes UIB

Preu extern

30 h.        
60 h. 10 € 60 € 98 € 140 €
90 h. 15 € 75 € 147 € 210 €

120 h.

20 €

90 €

195 €

280 €

 

 

Inscripcions als cursos de llengua catalana 2018-19

Contenido en el idioma por defecto

Termini de matrícula per als cursos del segon semestre
de 2019: del 28 de gener al 8 de febrer

AVÍS: MATRÍCULA TANCADA DEL CURS DE NIVELL B2
(assolit el nombre màxim possible)

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">

Termini de matrícula

Cursos que comencen el 2018 (del primer semestre i de tot l'any): Del 10 al 21 de setembre.

Cursos que comencen el 2019 (segon semestre): Del 28 de gener al 8 de febrer de 2019. Per als alumnes de mobilitat, la data de matrícula s'adaptarà a la seva data d'arribada a la UIB.

Condicions de matrícula

 • Nombre màxim de places oferides: 25 per curs
 • La matrícula es farà de manera presencial i per ordre d'arribada
 • Se'n farà, si cal i en previsió de baixes de matrícula per raons de força major, una llista d'espera per curs d'un màxim de 10 places pel mateix ordre d'arribada

Procediment d'inscripció

 1. Presentau, de manera presencial, als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 2. Si no sou membres de la comunitat universitària, en presentar aquesta documentació sol·licitau les credencials d'UIBdigital.
 3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula.
 4. Teniu (2) dos dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.
 5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària*, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:
  • Malaltia greu justificada.
  • Situació de discapacitat sobrevinguda.
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  • Denegació del visat.
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

(*) En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat. 

Dates d'inici dels cursos

Català A1

1 d’octubre de 2018

Català C1 grup 1

1 d’octubre de 2018

Català A1 mobilitat

2 d’octubre de 2018

Català B1

2 d’octubre de 2018

Català C1 grup 2

2 d'octubre de 2018

Català A2

11 de febrer de 2019

Català A1 mobilitat

12 de febrer de 2019

Català B2

12 de febrer de 2019