Escuchar

Cursos de Català (CA) 2017-18

 
Contenido en el idioma por defecto

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves en llegua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">

Termini de matrícula

Cursos que comencen el 2017: Del 4 al 29 de setembre.

Cursos que comencen el 2018: De l'11 de desembre de 2017 al 2 de febrer de 2018 (tancat per vacances del 23 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018).

Dates d'inici dels cursos

Català A1

2 d’octubre

Català A1 mobilitat

3 d’octubre

Català B1

3 d’octubre

Català C1

2 d’octubre

Català A2

12 de febrer

Català A1 mobilitat

12 de febrer

Català B2

13 de febrer

Català C1 extraordinari

14 de febrer

Català C2

18 de gener

 

Inscripció

 1. Informau-vos telefònicament si hi ha places (al 971 25 95 48 o al 971 17 30 15).
 2. Presentau als serveis administratius del Servei Lingüístic (Son Lledó) la documentació següent:
 3. Un cop lliurada aquesta documentació als serveis administratius (Enric Llompart), el Servei Lingüístic us lliurarà un paper amb el número de compte corrent on heu d'ingressar l'import de la matrícula.
 4. Teniu (2) dos dies per fer l'ingrés; en cas de no fer-lo en aquest període, perdeu la matrícula.
 5. Anul·lació de matrícula. De manera extraordinària*, els alumnes poden sol·licitar anul·lació de matrícula total o parcial al Servei Lingüístic. S’entenen per causes d'anul·lació les següents:
  • Malaltia greu justificada.
  • Situació de discapacitat sobrevinguda.
  • Modificació sobrevinguda i important de les condicions laborals, econòmiques o familiars de l’estudiant.
  • Obtenció de plaça en uns estudis no oferts a la UIB en una altra universitat amb posterioritat a la matriculació.
  • Denegació del visat.
  • Una altra causa que presenti un caràcter anàlogament excepcional.

(*) En cap cas no es retornarà l'import de la matrícula si el curs ha començat.

Preus dels cursos de llengua catalana 2017-18

Contenido en el idioma por defecto

(Segons Preus Públics 2017 aprovats per Consell de Govern. FOU 425 annex IV)

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

Alumnes UIB

Preu extern

30 h.        
60 h. 10 € 60 € 98 € 140 €
90 h. 15 € 75 € 147 € 210 €

120 h.

20 €

90 €

195 €

280 €