Exámenes libres

Contenido en el idioma por defecto

Cursos d'idiomes i exàmens lliures

Opuscles de nivell i models oficials d'exàmens

Contenido en el idioma por defecto

Enllaç: <http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1761295&coduo=343369&lang=ca>

Nous opuscles dels diferents nivells dels certificats de llengua catalana aprovats per la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixements de Català (CTACC), d'acord amb el Decret 21/2019, de 15 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana (BOIB núm. 35, de 16 de març de 2019). 

Els opuscles dels certificats de llengua catalana contenen la descripció del nivell, els objectius i l’avaluació. Així mateix inclouen l’estructura, la valoració de la prova i un model de prova. Finalment hi ha bibliografia i recursos que us poden servir per preparar la prova.

Reconeixement dels cursos i dels exàmens de Català

Contenido en el idioma por defecto

Els cursos i els exàmens de Català del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest  <enllaç>.

Important

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves de llengua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">