Escuchar

Preus dels cursos de Català 2019-20

Contenido en el idioma por defecto

Segons la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2018, aprovada per Consell de Govern. FOU 460 extraordinari, annex V.

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

Alumnes UIB

Preu extern

60 h 10 € 60 € 98 € 140 €

120 h

20 €

90 €

195 €

280 €