Escuchar

Preus dels cursos

Preus dels cursos de Català 2019-20 2n semestre

Contenido en el idioma por defecto

Segons la llista de tarifes i preus públics que cobrarà la Universitat per la prestació dels seus serveis durant l'exercici de 2020, aprovada per Consell de Govern (Annex V del Pressupost de la UIB)

Durada

Preu per als alumnes de mobilitat: català
de nivell bàsic (A1 i A2)

Preu per a PDI, PAS i personal
d’investigació dels instituts de recerca
adscrits a la Universitat

Alumnes UIB

Preu extern

60 h 10 € 80 € 120 € 160 €

120 h

20 €

110 €

215 €

300 €