Escuchar

Avís de suspensió temporal de classes presencials

Contenido en el idioma por defecto

El Servei Lingüístic suspèn temporalment les classes presencials dels seus cursos. Els professors continuaran fent activitats docents a distància per correu electrònic. Aquests dies no comptaran com a faltes d'assistència.

Més informació: <https://coronavirus.uib.cat/>

Avís per als alumnes dels cursos de Català de l'any acadèmic 2019-20

Contenido en el idioma por defecto

Els exàmens corresponents a les avaluacions dels cursos de Català es duran a terme  de manera presencial, en les dates indicades aquí (enllaç). Els professors ja s'han posat en contacte amb els alumnes a través del correu electrònic per tal de donar-los instruccions sobre aquesta qüestió. AVÍS: hi ha hagut canvi d'aules!

Reconeixement dels cursos de Català

Contenido en el idioma por defecto

Els cursos de Català del Servei Lingüístic es fan d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge i l’avaluació de les llengües (MECR). El podeu consultar en aquest  <enllaç>.

IMPORTANT

Els diplomes, títols o certificats que emet el Servei Lingüístic d'haver superat les proves de llengua catalana des del nivell A2, estan reconeguts oficialment segons l'Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. 
(BOIB núm. 34 de 12 de març de 2013)

Més informació: <http://www.caib.es/eboibfront/ca/2013/8098/511414/ordre-del-conseller-d-educacio-cultura-i-universit">

Descriptors MECR

Contenido en el idioma por defecto