Contenido en el idioma por defecto

Informació actualitzada sobre la COVID-19

Contenido en el idioma por defecto

AVÍS. Darrer dia de tramitació de sol·licituds de traducció o correcció d’idiomes moderns i de documents llargs en català

El Servei Lingüístic informa que el darrer dia per tramitar sol·licituds de traducció o correcció d'idiomes moderns i de documents llargs en català és el dia 10 de desembre.
Les que arribin després es tramitaran, però no es podran lliurar, en principi, fins al dia 10 de gener de 2022.