Escuchar

Traducció

Contenido en el idioma por defecto

 

El Servei Lingüístic de la UIB duu a terme la supervisió lingüística dels documents que genera la Universitat i les traduccions que siguin requerides.

Com a servei lingüístic multilingüe, el Servei Lingüístic treballa amb textos en català i en diversos idiomes moderns.

La realització dels serveis que figuren en aquestes pàgines i la mecànica que s'hi especifica s'han de subjectar en tot moment a l'esperit i la lletra dels Estatuts de la Universitat i del Reglament d'ús intern i normalització del català, que estableixen que el català és la llengua pròpia de la Universitat de les Illes Balears i la llengua normal de treball en totes les activitats.

 

Tipos de documentos (TRADUCCIÓN)

El Servicio Lingüístico ofrece un servicio de traducción orientado a documentos institucionales de la Universidad que se enviarán fuera de la comunidad lingüística (traducción del catalán a lenguas extranjeras) o que han llegado a la Universidad en lengua no catalana (traducción de lenguas extranjeras al catalán). Asimismo, el servicio está orientado a documentos de investigación de los profesores o del PAS que se publicarán al exterior.